DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

IMAO Thuốc ức chế monoamin oxidase
NSAID Thuốc chống viêm không có cấu trúc steorid
LMWH Heparin trọng lượng phân tử thấp
MLCT Mức lọc cầu thận
NOAC Thuốc chống đông đường uống tác động trực tiếp
P-gp P-glycoprotein
TCA Thuốc chống trầm cảm ba vòng
SSRI Thuốc ức chế tái thu hồi chọn lọc serotonin