Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc - Ba Ðình - Hà Nội, Việt Nam; Email: dunght.cntt@moh.gov.vn