BỘ Y TẾ
TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC GIA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
TRUNG TÂM DI & ADR QUỐC GIA

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc - Ba Ðình - Hà Nội, Việt Nam; Email: vietnt.cntt@moh.gov.vn