CSDLDuoc

Căn cứ xây dựng phần mềm

  • Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

  • Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  • Căn cứ nhu cầu thực tế về tra cứu tương tác thuốc của ngành y tế với nguồn thông tin chính thống, tổng quát, đáng tin cậy.

Back to Top